TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1340

Milli Matbaa: Babıâli Cağaloğlu Yokuşu Numara 36-38

TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ

Tüzüğü

DERNEĞİN AMACI

Madde 1: Türk Röntgen Tıp Derneği’nin kuruluş amacı; radyolojinin tıbbî uygulamalarıyla ilgili ilerlemeleri takip ederek ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

Dernek merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 2: Dernek, faal üye, fahri üye ve haberleşme üyelerinden oluşur.

Madde 3: Derneğin faal üyesi olmak için; Türk vatandaşı olmak, doktor olmak, dernek başkanına başvurmak ve dernek üyelerinden iki kişinin referansını aldıktan sonra oylama ile seçilir. Seçimde mutlak çoğunluk aranır.

Madde 4: Faal üye seçildikten sonra derneğe katılım hakkı olarak beş lira ve senelik üç lira ödeme yapar.

Madde 5: Derneğin fahri üyeliği ise genel kurulun üçte ikisinin oyu, radyolojinin ilerlemesine ve gelişmesine hizmet eden kişiler arasından seçilir. Katılım hakkı ve senelik aidat ödemezler.

Madde 6: Haberleşme üyesi yabancı ülkelerde radyoloji ile uğraşan kişiler arasından seçilir. Katılım hakkı ve senelik aidat ödemezler.

YÖNETİM ŞEKLİ

Madde 7: Türk Röntgen Tıp Derneği; faal üyeleri arasından üçte iki çoğunluğuyla seçeceği bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu: Bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir veznedar ve bir sekreterden oluşur.

Madde 8: Başkan görüşmeleri yönetir ve tüzük şartlarının eksiksiz uygulanmasını sağlar. Başkan genel kurul tarafından bir seneliğine seçilir. Aynı kişi en fazla art arda iki sene başkan seçilebilir.

Madde 9: Başkan vekili, genel sekreter, veznedar ve sekreter, keza genel kurul tarafından bir seneye mahsus olmak üzere seçilir ve takip eden senelerde aynı kişiler seçilemezler.

Madde 10: Derneğin faal üyesi olan kişilerin geçerli bir sebeple genel kurul seçimlerine bizzat katılamadıkları zaman yazılı olarak oy kullanma hakları bulunur.

Madde 11: Veznedar derneğin gelir ve giderlerinin düzenlenmesini ve üyenin katılım hakkı ve aidatlarının zamanında toplanmasını sağlayacaktır.

Her sene genel kurul tarafından seçilecek üç üye veznedarın hesaplarını inceledikten sonra bir rapor haline getirerek genel kurulda okurlar.

DERNEĞİN TOPLANMASI

Madde 12: Dernek düzenli olarak ayda bir defa toplanır. Toplantı günü ve saati genel kurulun oylarıyla kararlaştırılır. Ancak temmuz ve ağustos aylarında toplantı yapılmaz.

Madde 13: Senede bir defa genel kurul toplantısı yapılır. Yönetim kurulu seçimiyle gelir-giderlerin incelenmesi ve bir senelik işlerin faaliyet raporları konuşulur. Toplantı günü genel kurulun kararıyla tespit olunur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 14: Derneğin gelirleri; katılım hakkı, aidat, bağış, ek ödenek ve derneğe herhangi şekilde yapılacak nakdi yardımlardan meydana gelir.

Madde 15: Derneğin yönetimi ve toplantıların düzenli gerçekleştirilebilmesi için ayrıca bir iç tüzük hazırlanacaktır.

 

Eser Adı : Türk Röntgen Cemiyet-i Tıbbiyesi Nizamnamesi
Tarih : 1.01.1924
Yayınlayan Kuruluş : Türk Radyoloji Cemiyeti - TRD

Anahtar Kelimeler: